O podaljšanem bivanju

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka. Upošteva se interes, potrebe in želje učencev ter njihovih staršev. Bistvene naloge so mentalno-higienske, vzgojno-izobraževalne, socialne, sprostitveno-rekreacijske.

Splošni in vzgojni cilji v oddelku podaljšanega bivanja:

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno, uspešno opravljanje učnih obveznosti, nuditi strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena znanja za odraščanje in osebnostni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke;
 • vzpodbujati razvoj odgovornega in skrbnega odnosa do okolja;
 • omogočiti in ozaveščati o zdravi prehrani ter oblikovati ustrezen odnos do hrane.

Urnik podaljšanega bivanja je razdeljen na posamezne vsebine. Časovno ter razvojno se prilagaja učencem ter njihovim potrebam.

 1. Prehrana (kosilo, popoldanska malica): Čas kosila je čas, v okviru katerega poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrana učencev v organizaciji šole. Pri popoldanski malici veljajo isti cilji kot pri kosilu. Popoldanska malica se namenja le učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo po 15. uri. Na popoldansko malico jih v jedilnico odvedejo za to odgovorni učitelji.
  PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV
 2. Sprostitvena dejavnost: Namenjena je počitku, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki, pri čemer ima učitelj stalen pregled nad učenci. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi.
 3. Samostojno učenje: V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali izven pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah.
 4. Ustvarjalno preživljanje prostega časa: Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, sprostitvi, počitku. Takrat učenci nimajo učnih obveznosti, zato jim omogoča ukvarjanje z različnimi vodenimi vsebinami  po njihovi izbiri. Učencem omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.